Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc và Trưởng, phó các Phòng

theo Quyết định số 16/QĐ-CXDQG ngày 26/5/2015

 

GIÁM ĐỐC CUNG TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUỐC GIA

 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ -VQHQG ngày 27/12/2013 của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về việc đổi tên Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia thành Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nguyên tắc phân công, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, cách thức giải quyết công việc và các mối quan hệ công tác giữa Giám đốc, các Phó giám đốc và Trưởng, phó các Phòng được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Giám đốc, các Phó giám đốc và Trưởng, phó các Phòng:

1. Giám đốc 

 
 

 

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Cung theo chức năng, nhiệm vụ của Cung; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Cung và Giám đốc được quy định trong Luật Lao động, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tổ chức đón các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và các quy hoạch xây dựng quan trọng được triển lãm, trưng bày tại Cung.

- Kế hoạch, chương trình công tác của Cung; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình của Bộ Xây dựng và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

- Công tác kế hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước; công tác tổ chức cán bộ; tài chính kế toán; công tác thi đua - khen thưởng, đánh giá viên chức hàng năm;

- Công tác phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh, kế hoạch phát triển Trang web thông tin của Cung.

- Công tác khai thác, triển khai, lập kế hoạch và phát triển thị trường, cho thuê không gian trưng bày, triển lãm, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo; quảng cáo trên pano, màn hình và các hoạt động có thu khác; công tác tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công các hạng mục công trình.

- Công tác quản lý, duy tu, bảo trì cơ sở vật chất, hạ tầng và kỹ thuật của Cung.

- Công tác an ninh - quốc phòng; Bảo vệ tài sản của Nhà nước; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thanh niên. Liên hệ và phối hợp với các đơn vị trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa phương.

- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Phòng Tổng hợp.

c) Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 49/QĐ-VQHQG và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Xây dựng và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia trực tiếp chỉ đạo.

 

2. Phó giám đốc :

a) Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ Cung.

b) Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm các lĩnh vực công tác của Phòng Kỹ thuật, chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ sau:

- Công tác chỉ đạo:

+ Tổ chức khai thác, vận hành đúng quy trình, bảo hành, bảo trì, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị kỹ thuật của Cung (không bao gồm hệ thống thiết bị của cơ sở hạ tầng).

+ Công tác Phòng chống lụt bão.

+ Công tác Dân quân tự vệ.

+ Công tác Phòng cháy chữa cháy.

+ Công tác Công đoàn.

- Công tác tham gia:

+ Tổ chức tiếp đón nhân dân, các đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và các quy hoạch xây dựng quan trọng được triển lãm, trưng bày tại Cung;

+ Tổ chức thi công, sửa chữa các hạng mục liên quan đến công tác tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị, hội thảo, .v.v.

+ Công tác nghiên cứu khoa học.

+ Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, người dân các cộng đồng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới;

+ Công tác phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Cung;

+ Công tác khai thác và phát triển thị trường, cho thuê không gian trưng bày, triển lãm, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo; quảng cáo trên pano, màn hình;

c) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

3. Phó giám đốc :

a) Công tác chuyên môn về nghiên cứu khoa học, các đề tài liên quan trong lĩnh vực trưng bày triển lãm, kiến trúc, quy hoạch, văn hóa, lịch sử, .v.v.

b) Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm các lĩnh vực công tác của Phòng Nghiệp vụ, chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ sau:

- Công tác chỉ đạo:

+ Tổ chức trưng bày mô hình kiến trúc tại Cung;

+ Công tác thuyết trình, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên, phục vụ công tác phát triển nguồn nhân lực và hoạt động đào tạo của Cung;

+ Công tác Tiếp tân, đón các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và các quy hoạch xây dựng quan trọng được triển lãm, trưng bày tại Cung.

+ Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc có giá trị của Việt Nam và các nước trên thế giới;

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm, quy chuẩn trong lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới;

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác, cung cấp thông tin, tập san chuyên đề về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới;

-    Công tác tham gia:

+ Tổ chức tiếp đón, thuyết trình, hướng dẫn  nhân dân, các đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và các quy hoạch xây dựng quan trọng được triển lãm, trưng bày tại Cung;

+ Tổ chức thiết kế, thi công, sửa chữa, vận hành các hạng mục liên quan đến công tác tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị, hội thảo, .v.v.

+ Công tác phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Cung;

+ Công tác khai thác và phát triển thị trường, cho thuê không gian trưng bày, triển lãm, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo; quảng cáo trên pano, màn hình; công tác tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công các hạng mục công trình.

+ Công tác duy tu, bảo trì cơ sở vật chất, hạ tầng và kỹ thuật của Cung.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

4. Trưởng phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm các nhiệm vụ sau:

a) Công tác kế hoạch, thị trường

- Xây dựng kế hoạch 6 tháng, hàng năm và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Cung.

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo và các dịch vụ có thu khác theo quy định của pháp luật.

b) Công tác tài chính kế toán

- Quản lý và thực hiện các hoạt động tài chính kế toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu và nguồn chi của Cung.

- Theo dõi công nợ, theo dõi tài sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý quỹ tiền lương, kế hoạch chi trả lương cho cán bộ, nhân viên theo các quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác tài chính kế toán.

c) Công tác tổ chức cán bộ

- Đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh quản lý thuộc Cung và thực hiện các thủ tục theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Nhà nước.

- Đề xuất tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, nhân viên theo quy định của Luật Lao động, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác tổ chức cán bộ.

d) Công tác hành chính tổng hợp, quản lý tài sản

- Thực hiện quản lý toàn bộ tài sản của Cung, các tài sản bàn giao cho các bộ phận trong Cung sử dụng đều phải có Biên bản bàn giao để các bộ phận sử dụng có trách nhiệm sử dụng an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý, duy tu, bảo trì trang thiết bị, hạ tầng cơ sở.

- Quản lý con dấu, thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

- Quản lý công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác hành chính tổng hợp.

đ) Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các lĩnh vực công tác của Cung.

e) Tham gia công tác Phòng chống lụt bão, Dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy.

          g) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc.

 

5. Trưởng phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thực hiện:

- Công tác vận hành, khai thác, duy tu, bảo trì, sửa chữa nhỏ các hạng mục kỹ thuật công trình Cung triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia theo đúng các quy định của Nhà nước, bao gồm:

     + Hệ thống điện trong nhà, ngoài nhà;

     + Hệ thống máy bơm cấp thoát nước;

     + Hệ thống tự động quản lý tòa nhà (BMS);

     + Hệ thống điều hòa trung tâm và các điều hòa khác;

     + Hệ thống kỹ thuật chiếu phim thường, phim 3600;

     + Các phương tiện thông tin liên lạc;

     + Hệ thống máy tính, .v.v…;

     + Hệ thống điện của các mô hình quy hoạch;       kiến trúc, .v.v.

     + Các hệ thống khác .v.v… theo sự phân công của Giám đốc.

b) Công tác tham gia:

- Tiếp đón nhân dân, các đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và các quy hoạch xây dựng quan trọng được triển lãm, trưng bày tại Cung;

- Lập kế hoạch về công tác duy tu, bảo dưỡng các hạng mục kỹ thuật;

- Công tác duy tu, bảo trì cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật của Cung.

- Thi công, vận hành, sửa chữa các hạng mục liên quan đến công tác tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị, hội thảo, .v.v.

- Công tác nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, người dân các cộng đồng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới;

- Công tác khai thác và phát triển thị trường, cho thuê không gian trưng bày, triển lãm, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo; quảng cáo trên pano, màn hình v.v…;

- Công tác Phòng chống lụt bão, Dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy.

c) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc.

 

6. Trưởng phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu các mô hình, bản vẽ, ảnh, đồ vật, tư liệu… của các công trình kiến trúc, quy hoạch Việt Nam và Thế giới dưới các hình thức: Triển lãm, hội thảo, chuyên đề…

- Công tác chuyên môn về nghiên cứu, các đề tài khoa học, văn hóa, lịch sử, .v.v.

- Công tác thuyết trình, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên, phục vụ công tác phát triển nguồn nhân lực và hoạt động đào tạo của Cung;

- Công tác tiếp tân, đón các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và các quy hoạch xây dựng quan trọng được triển lãm, trưng bày tại Cung.

- Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc có giá trị của Việt Nam và các nước trên thế giới;

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm, quy chuẩn trong lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới,.v.v.;

- Tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế đô thị; trang trí nội ngoại thất, cảnh quan, tư vấn lập và thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; quy hoạch phát triển nông thôn mới; tư vấn, cung cấp thông tin và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

- Thiết kế, trang trí, giám sát thi công và cho thuê không gian trưng bày, không gian triển lãm, hội chợ, thiết kế, trang trí, giám sát thi công nội, ngoại thất công trình kiến trúc.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác, cung cấp thông tin, tập san chuyên đề về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới;

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, người dân các cộng đồng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới.

- Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới;

          b) Công tác tham gia:

- Tổ chức thi công, sửa chữa các hạng mục liên quan đến công tác tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị, hội thảo, chiếu phim chuyên đề về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng .v.v.

- Công tác khai thác và phát triển thị trường, cho thuê không gian trưng bày, triển lãm, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo; quảng cáo trên pano, màn hình; công tác tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công các hạng mục công trình.

- Công tác duy tu, bảo trì cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật của Cung.

- Công tác Phòng chống lụt bão, Dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy.

c) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc.

7. Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Là người giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác của phòng, có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác đó.

8. Tổ trưởng, Tổ phó:

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc trực tiếp của Giám đốc, được quy định trong Quyết định giao nhiệm vụ của Giám đốc.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công công tác, nếu có nội dung cần bổ sung, điều chỉnh sẽ do Giám đốc quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Ban Lãnh đạo và Trưởng, phó các phòng thuộc Cung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Viện trưởng (để b/c);

- Viện phó Trương Văn Quảng (để b/c);

- Dán Bảng thông báo Cung;

- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Exhibition Construction Center (viết tắt là NECC).

Cung triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Cung được đăng ký kinh doanh các dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nơi đây tổ chức trưng bày các đồ án quy hoạch xây dựng quan trọng của quốc gia, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của TP Hà Nội và các tỉnh thành đã được phê duyệt. Giới thiệu các mô hình, bản vẽ tư liệu về kiến trúc có giá trị trong nước và trên thế giới.

Cung TL là nơi tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, VLXD, BĐS, .v.v. của Ngành Xây dựng, đồng thời là một địa chỉ lý tưởng cho các hoạt động sự kiện quan trọng khác về Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Du lịch, Nghệ thuật, .v.v.

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc Gia tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Trụ sở đặt tại khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Biệt thự Vinhomes Riverside Long Biên